Algemene voorwaarden / AVG

Algemene voorwaarden

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom door te nemen wanneer u wil boeken.

Artikel 1: algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de groepsaccommodatie, appartementen, het Huisje, Cocon, Kota en Boomhut (allen genoemd als zijnde accommodatie) gelegen aan de Eibergseweg 42 te Haarlo, welke verhuurd worden door Erve Veldink.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  – verhuurder: Erve Veldink
  – huurder:  de persoon die met bovenstaande een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een accommodatie op Erve Veldink.
  – gasten: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met verhuurder.
 4. De verhuurder behoudt zich voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Hierbij wordt op passende wijze rekening gehouden met de rechten en aanspraken van de klant.
 5. De boekingsgegevens en commentaren in het gastenboek zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst, en kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Artikel 2: rechten en plichten verhuurder

 1. Verhuurder is gebonden aan de verhuurovereenkomst na ontvangst van de reserveringsbevestiging.  Vanaf dit moment is er voor de huurder een betalingsverplichting die dient na te worden gekomen volgens onze betalings- en annuleringsvoorwaarden (artikel 5). De verhuurder verplicht zich de accommodatie op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren. Welke past bij de missie en visie van Erve Veldink.

 2. Verhuurder mag de accommodatie op elk redelijk tijdstip betreden om te controleren of de huurder de algemene voorwaarden en huis instructies respecteert. In het bijzonder voor dringend onderhoud of technische inspecties, kan de verhuurder steeds, na verwittiging van de huurder, de nodige handelingen in de accommodatie verrichten.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de accommodatie, op de bijbehorende terreinen of door het gebruik van de op zijn terreinen aanwezige faciliteiten; schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen alsook technische storingen; geur-, geluidsoverlast of andere ongemakken die ten gevolge zijn werken of activiteiten in de buurt van de accommodatie; schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder.
 5. Verhuurder is gerechtigd de reservering te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is;
  1. indien de verhuurder bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet heeft ontvangen
  2. indien de huurder niet aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze voorwaarden heeft voldaan

Artikel 3: rechten en plichten huurder

 1. Tussen huurder en verhuurder is een overeenkomst tot stand gekomen op het moment dat verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd en de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij op de dag van aankomst bij verhuurder melding heeft gemaakt van schade of niet werkende toestellen.
 3. Het maximale toegestane aantal gasten is per accommodatie verschillend en wordt vastgelegd in de bevestiging.  Baby’s en kinderen worden meegerekend als een persoon en kunnen verblijven na overleg met de verhuurder.  De huurder mag de accommodatie niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 4. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als overnachtingsruimte gebruiken en met name daarin geen activiteiten uitoefenen in strijd met de openbare orde of openbare zeden. De accommodatie mag niet gebruikt worden voor feesten of als locatie voor fotoshoots of video-/filmopnames zonder voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder.
 5. Het is totaal verboden te roken in alle accommodaties en openbare ruimtes. Er zijn rookmelders aanwezig.
 6. Huurder mag in principe geen huisdieren meenemen in de accommodaties. Ook huisdieren van bezoekers zijn in principe niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Erve Veldink vraagt een bijdrage voor huisdieren.
 7. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de natuurlijke omgeving of de omwonenden ontstaat. Dit houdt o.a. in dat: er geen versieringen worden aangebracht of (party-)tenten worden geplaatst zonder toestemming vooraf van verhuurder; muziek en ander geluid mag buiten niet hoorbaar zijn. De rust van de omgeving dient gerespecteerd te worden.
 8. Huurder draagt er zorg voor dat de accommodatie opgeruimd en ‘bezemschoon’ wordt opgeleverd (vaat schoon opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats; vloer bezemschoon; vuilniszak, glas en papier in bijhorende sorteerbakken/milieuhoek). Indien de woning en/of omgeving in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren/kosten, dan heeft de verhuurder het recht extra kosten in rekening te brengen. De werkelijke meerkosten voor het opruimen en schoonmaken en de administratiekosten zullen dan in rekening worden gebracht, met een minimumbedrag van €50,-.
 9. Het gebruik van kaarsen of enige andere licht- en/of warmtebronnen, incl. kooktoestellen als friteuse, gourmet of fondue anders dan deze die in het verblijf worden aangeboden worden niet toegelaten omwille van veiligheidsmaatregelen en geuroverlast. Anders in overleg en schriftelijk vastgelegd tussen huurder en verhuurder.
 10. Vuur maken buiten kan enkel in de voorziene vuurschaal en gebeurt op eigen risico. Brandhout wordt u aangewezen door Erve Veldink en in rekening gebracht.
 11. Huurder zal de accommodatie netjes en schoon bewonen en draagt als een goede huisvader zorg voor de materialen in en rond de vakantiewoning. Hij verbindt zich ertoe alle door zijn toedoen of nalatigheid of anderszins ontstane schade aan de vakantiewoning, de stoffering, de huisraad, het meubilair, alle ter beschikking gestelde materialen, … direct te melden en -in overleg met verhuurder- te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad.
 12. Het (opzettelijk) nalaten van melden van schade kan de nodige burger- en strafrechtelijke gevolgen voor huurder hebben. Schadedossiers worden bij onderling akkoord ofwel rechtstreeks tussen huurder en verhuurder afgehandeld of doorgegeven aan professionele verzekeringsinstanties voor verdere afhandeling.
 13. In sommige gevallen wordt er een waarborgsom gevraagd. De waarborgsom dient om ongelukjes of beschadiging te vergoeden, deze wordt betaald bij reservering. De controle van de accommodatie gebeurt bij de schoonmaak. Het is dus bij de schoonmaak dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste 2 weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen een week na berichtgeving.
 14. Volgende zaken kunnen ook aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk inhouden van de waarborg: roken in de woning, verplaatsen van meubilair, overnachten met meer personen dan toegestaan, het zonder overleg toelaten van dieren in de accommodatie, het veroorzaken van geuroverlast op welke manier dan ook, de algemene staat van de accommodatie en het interieur na check-out.
 15. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid te controleren op verzekering in geval van brand, door zijn toedoen, van de betrokken accommodatie. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekering.
 16. Huurder draagt zorg dat de huisregels welke in de accommodatie, gemeenschappelijke ruimtes en op het terrein aanwezig zijn, worden nageleefd.
 17. Huurder draagt zorg voor de naleving van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van huurder, andere gasten als eventueel bezoek. Huurder is daarmee aansprakelijk voor veroorzaakte schade en overlast.
 18. Huurder kan de woning op de aankomstdatum vanaf de overeengekomen tijd uit de bevestiging betrekken en zal de woning op de vertrekdatum, op de in de bevestiging overeengekomen tijd dienen te verlaten. Bij vertrek op een later tijdstip dient de huurder verhuurder ruimschoots op voorhand te informeren en eventueel een extra huurbedrag voor ‘late check out / vervroegde check in’ te betalen.

Artikel 4: klachten

 1. Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, zoek dan even contact met één van de medewerkers van Erve Veldink of zoek telefonisch contact via 0545261448 of andere opgegeven nummers als ook via info@erveveldink.nl. Erve Veldink zal proberen zo snel mogelijk te antwoorden en waar mogelijk voor een passende oplossing zorgen.

Artikel 5: betalings- en annuleringsvoorwaarden

De betaling gebeurt meteen na het verzenden van de bevestiging van de accommodatie. De reservering is definitief wanneer de bevestiging van de reservering door Erve Veldink is verstuurd en is ontvangen door de huurder. Vanaf dat moment heeft de huurder een betalingsverplichting. De huurder betaalt het boekingsbedrag + eventuele waarborgsom. Bij gebreke van een betaling conform het bovenstaande kan verhuurder de huurder het gebruik van de accommodatie ontzeggen.

 1. Indien huurder na betaling de datum wenst te wijzigen kan dit tot uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum. Verhuurder zal trachten een alternatieve datum voor huurder te zoeken en vraagt hiervoor €25,-  administratiekosten, exclusief 9% btw. Indien geen passende alternatieve datum door verhuurder kan worden voorgesteld, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aankomstdatum wordt 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.                                              
 2. Annulering of wijziging tot 3 weken voor aankomst : 25 % van het totale factuurbedrag.                                                                                           
 3. Annulering of wijziging tot 2 weken voor aankomst : 50 % van het totale factuurbedrag.                                                                                      
 4. Annulering of wijziging tot 1 week voor aankomst : 100 % van het totale factuurbedrag.                                                                                                
 5. Bij annulering of wijziging binnen 1 week voor de aankomstdatum wordt het volledige bedrag aangerekend. Dit geldt ook voor het niet komen opdagen of het vervroegd afbreken van het verblijf.
 6. De huurder kan geen herroepingsrecht uitvoeren zodra hij/zij een betaling heeft uitgevoerd voor de reservering van een bepaalde datum.
 7. Indien de verhuurder door omstandigheden de reeds bevestigde reservering moet annuleren, zal de huurder hiervan op de hoogte worden gebracht en zal het reeds betaalde bedrag terug betaald worden. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Privacyreglement

Erve Veldink respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om de transparantie naar onze klanten te houden hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen en de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.  

Artikel 1: wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.erveveldink.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Erve Veldink, gevestigd te Eibergseweg 42, 7273SR Haarlo, kvk-nummer: 08071903.

Artikel 2: toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3: de content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4: het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5: verantwoordeljkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6: het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Erve Veldink. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw boekingen, aanvragen, reserveringen en alle andere diensten aangeboden. 

Artikel 7: uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@erveveldink.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8: verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9: commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@erveveldink.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10: bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11: cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12: beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13: toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14: contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Administratie, info@erveveldink.nl, 0545 – 261 448.