Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder zijn de algemene voorwaarden opgenomen, waarmee je bij boeking akkoord gaat. Onze intentie is altijd om in goed overleg tot een passende oplossing te komen. Wanneer je ons even belt bij schade, annulering, e.d. kijken we samen naar de mogelijkheden.

Artikel 1: Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de groepsaccommodatie, appartementen (Eend, Pauw, Duif, Stijlkamer, Hoekappartement, Kerkuil), het Kleine Huisje, Cocon, Kota en Boomhut (allen genoemd als zijnde accommodatie) gelegen aan de Eibergseweg 42 te Haarlo, welke verhuurd worden door Erve Veldink.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  – verhuurder: Erve Veldink
  – huurder: de (rechts)persoon die met bovenstaande een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een accommodatie op Erve Veldink.
  – gasten: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met verhuurder.
 4. De verhuurder behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Hierbij wordt op passende wijze rekening gehouden met de rechten en aanspraken van de gast ten tijde van de boeking.
 5. De boekingsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, opmerkingen in het gastenboek kunnen we gebruiken om toekomstige gasten een indruk te geven.

Artikel 2: Rechten en plichten verhuurder

 1. Verhuurder is gebonden aan de verhuurovereenkomst na verzending van de reserveringsbevestiging.  Vanaf dit moment is er voor de huurder een betalingsverplichting. De verhuurder verplicht zich de accommodatie op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.
 2. In het bijzonder voor dringend onderhoud of technische inspecties, kan de verhuurder, na verwittiging van de huurder, de benodigde handelingen in de accommodatie verrichten.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de accommodatie, op het bijbehorende terrein of door het gebruik van de aanwezige faciliteiten; schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen alsook technische storingen; geur-, geluidsoverlast of andere ongemakken die het gevolge zijn van werken of activiteiten in de buurt van de accommodatie; schade die ontstaat door natuurgeweld, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder.
 5. Verhuurder is gerechtigd de reservering te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is;
  indien de verhuurder bij aanvang van de huurperiode de verschuldigde huursom niet heeft ontvangen
  indien de huurder niet aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze voorwaarden heeft voldaan.

Artikel 3: Rechten en plichten huurder

 1. Tussen huurder en verhuurder is een overeenkomst tot stand gekomen op het moment dat verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd.
 2. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij op de dag van aankomst bij verhuurder melding heeft gemaakt van schade of niet werkende toestellen.
 3. Het maximale toegestane aantal gasten is per accommodatie verschillend en wordt vastgelegd in de bevestiging. Baby’s en kinderen worden meegerekend als een persoon en kunnen verblijven na overleg met de verhuurder. De huurder mag de accommodatie niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 4. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als overnachtingsruimte gebruiken en met name daarin geen activiteiten uitoefenen in strijd met de openbare orde of openbare zeden. De accommodatie mag niet gebruikt worden voor feesten of als locatie voor fotoshoots of video-/filmopnames zonder voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder.
 5. Het is verboden te roken in alle accommodaties en openbare ruimtes. Er zijn rookmelders aanwezig.
 6. Alleen in overleg met verhuurder zijn huisdieren welkom. Huisdieren van bezoekers zijn in principe niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Erve Veldink vraagt een bijdrage voor huisdieren.
 7. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de natuurlijke omgeving of de omwonenden ontstaat. Dit houdt o.a. in dat: er geen versieringen worden aangebracht of (party-)tenten worden geplaatst zonder toestemming vooraf van verhuurder; versterkte of mechanische muziek en ander mogelijk storend geluid voor andere gasten mag op het erf niet hoorbaar zijn. Live muziek als zang en gitaarspel is meestal welkom. De rust van de omgeving dient gerespecteerd te worden. 
 8. Huurder draagt er zorg voor dat de accommodatie opgeruimd en ‘bezemschoon’ wordt opgeleverd (vaat schoon opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats; vloer bezemschoon; vuilniszak, glas en papier in bijhorende sorteerbakken/milieuhoek). Als de accommodatie zodanig wordt opgeleverd dat de normaal benodigde schoonmaakuren niet toereikend zijn, heeft de verhuurder het recht extra kosten in rekening te brengen. De meerkosten voor het opruimen en schoonmaken, vermeerderd met €15 administratiekosten zullen dan in rekening worden gebracht.
 9. Gebruik van kaarsen is vanwege brandgevaar niet toegestaan. Theelichtjes zijn daarvan uitgezonderd, mits in de daarvoor bedoelde houders. Speciale kooktoestellen als friteuse, gourmet e.d. alleen in vastgelegd overleg met de verhuurder.
 10. Vuur maken buiten kan enkel in de voorziene vuurschaal en houtkacheltjes en gebeurt op eigen risico. Brandhout wordt aangewezen door Erve Veldink en in rekening gebracht.
 11. Huurder zal zorgdragen voor een zorgvuldig gebruik van de accommodatie. Hij verbindt zich ertoe alle ontstane schade of vermissing direct te melden en in overleg met verhuurder te vergoeden.
 12. Het met opzet nalaten van melden van schade kan burger- en strafrechtelijke gevolgen voor huurder hebben. Schadedossiers worden bij onderling akkoord ofwel rechtstreeks tussen huurder en verhuurder afgehandeld of doorgegeven aan professionele verzekeringsinstanties voor verdere afhandeling.
 13. In sommige gevallen wordt er een waarborgsom gevraagd. De waarborgsom dient om ongelukjes of beschadiging te vergoeden, deze wordt betaald bij reservering. De controle van de accommodatie gebeurt bij de schoonmaak. Het is dus bij de schoonmaak dat schade, verlies of breuk kan worden vastgesteld. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, wordt de waarborgsom ten laatste 2 weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen een week na berichtgeving.
 14. Volgende zaken kunnen ook aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk inhouden van de waarborg: roken in de woning, verplaatsen van meubilair zonder terugplaatsen, overnachten met meer personen dan toegestaan, zonder overleg toelaten van dieren in de accommodatie, veroorzaken van geuroverlast op welke manier dan ook, beschadiging van interieur tijdens het verblijf.
 15. Van de huurder wordt verwacht verzekerd te zijn voor schade aan derden (bijv. voor brand door zijn toedoen) middels een aansprakelijkheidsverzekering.
 16. Huurder draagt zorg dat de huisregels, welke in de accommodatie aanwezig zijn, worden nageleefd.
 17. Huurder draagt zorg voor de naleving van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van huurder, als ook van andere gasten en eventueel bezoek. Huurder is daarmee aansprakelijk voor veroorzaakte schade en overlast.
 18. Huurder kan de woning op de aankomstdatum vanaf de overeengekomen tijd uit de bevestiging betrekken en zal de woning op de vertrekdatum, op de in de bevestiging overeengekomen tijd dienen te hebben verlaten. Bij vertrek op een later tijdstip dient de huurder verhuurder ruimschoots op voorhand te informeren en mogelijk een extra huurbedrag voor ‘late check out/vervroegde check in’ te betalen.

Artikel 4: klachten

Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, zoek dan even contact met één van de medewerkers van Erve Veldink, evt. telefonisch via 0545-261448 of andere opgegeven nummers, via info@erveveldink.nl. Erve Veldink zal proberen zo snel mogelijk te antwoorden en waar mogelijk voor een passende oplossing zorgen.

Artikel 5: Betalings- en annuleringsvoorwaarden

De reservering is definitief wanneer de bevestiging van de reservering door Erve Veldink is verstuurd. Vanaf dat moment heeft de huurder een betalingsverplichting. De huurder voldoet het verschuldigde bedrag (inclusief de eventuele waarborgsom) binnen de aangegeven betalingstermijn, zijnde binnen 3 dagen na verzending betaallink. Bij gebreke van de betaling binnen de betalingstermijn kan verhuurder de huurder het gebruik van de accommodatie ontzeggen.

Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden alle accomodaties met uitzondering van de groepsaccomodatie.

 1. Indien huurder na betaling de datum wenst te wijzigen van de accomodaties (met uitzondering van de groepsaccomodatie waarvoor andere annulerings- en wijzigingsvoorwaarden gelden) kan dit tot uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum. Verhuurder zal trachten een alternatieve datum voor huurder te zoeken en vraagt hiervoor €25,- administratiekosten, exclusief 9% btw.
 2. Indien geen passende alternatieve datum door verhuurder kan worden voorgesteld, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 4 weken voor aankomstdatum is 10% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
  Annulering of wijziging tot 3 weken voor aankomstdatum: 25 % van het totale factuurbedrag. 
  Annulering of wijziging tot 2 weken voor aankomstdatum: 50% van het totale factuurbedrag.
  Annulering of wijziging vanaf 2 weken voor aankomstdatum: 100% van het totale factuurbedrag. Dit geldt ook voor het niet komen opdagen of het vervroegd afbreken van het verblijf.
 3. Indien na wijziging reservering naar een latere datum alsnog wordt overgegaan tot annulering is de oorspronkelijke aankomstdatum geldend voor de annuleringsvoorwaarden. In uitzonderlijke gevallen kan verhuurder bekijken of een andere oplossing mogelijk is.
 4. Indien de verhuurder in uitzonderlijke omstandigheden de reeds bevestigde reservering moet annuleren, zal de huurder hiervan op de hoogte worden gebracht en zal het reeds betaalde bedrag terugbetaald worden. De huurder heeft niet meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag. Verhuurder zal, indien gewenst, zijn best doen om vervangende accommodatie te vinden.

Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van de groepsaccomodatie.

 1. Indien huurder na betaling de datum wenst te wijzigen van de groepsaccomodatie kan dit tot uiterlijk 4 maanden voor de aankomstdatum. Verhuurder zal trachten een alternatieve datum voor huurder te zoeken en vraagt hiervoor €25,- administratiekosten, exclusief 9% btw.
 2. Indien geen passende alternatieve datum door verhuurder kan worden voorgesteld, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 4 maanden voor aankomstdatum is 10% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
  Annulering of wijziging tot 3 maanden voor aankomstdatum: 25% van het totale factuurbedrag.
  Annulering of wijziging tot 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van het totale factuurbedrag.
  Annulering of wijziging tot 1 maand voor aankomstdatum: 75% van het totale factuurbedrag.
  Annulering of wijziging vanaf 1 maand voor aankomstdatum: 100% van het totale factuurbedrag. Dit geldt ook voor het niet komen opdagen of het vervroegd afbreken van het verblijf. 
 3. Indien na wijziging reservering naar een latere datum alsnog wordt overgegaan tot annulering is de oorspronkelijke aankomstdatum geldend voor de annuleringsvoorwaarden. In uitzonderlijke gevallen kan verhuurder bekijken of een andere oplossing mogelijk is.
 4. Indien de verhuurder in uitzonderlijke omstandigheden de reeds bevestigde reservering moet annuleren, zal de huurder hiervan op de hoogte worden gebracht en zal het reeds betaalde bedrag terugbetaald worden. De huurder heeft niet meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag. Verhuurder zal, indien gewenst, zijn best doen om vervangende accommodatie te vinden.